بنیاد توسعه فرهنگی سپهربنیاد توسعه فرهنگی سپهر

حمایت مادی

برای حمایت مادی از بنیاد سپهر، می توانید کمکهای نقدی خود را به شماره حساب و یا شماره کارت زیر نزد بانک صادرات ایران واریز نمائید:

شماره کارت: 2731 9012 6919 6037

شماره حساب: 0212608014009