حمایت و پشتیبانی از صاحبان کسب و کار های خرد

کسب و کار و مشاغل خانگی یکی از زمینه‌های افزایش مشارکت مردم در اقتصاد و از جمله راهکارهای مناسب برای توسعه اشتغال های خرد و متوسط به ویژه برای بیکارانی است که دارای مهارت کافی در انجام برخی از کارها هستند، اما به دلیل بازار نامناسب اشتغال نمی توانند جذب بازار شوند یا به دلیل عدم تامین سایر منابع، امکان موفقیت در بازار فراهم نیست.

محصول پشتیبانی از کسب و کار های خرد و مشاغل خانگی، برای ارائه خدمات بازار فروش و نیاز مشتری، تاکید روی سرویس دهی به کسب و کار های خرد و مشاغل خانگی می باشد و روی پرداخت تسهیلات تاکیدی نداریم.