حمایت مالی از سپهر

بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر قاین در خراسان جنوبی

یک سازمان مردم نهاد و غیرانتفاعی است که منابع مالی خود را از محل کمک های حامیان،

مسئولیت اجتماعی شرکت ها و قرارداد با سازمان ها تامین می کند.

شما هم می توانید یکی از حامیان مالی ما باشید.

🌐 لینک مشارکت در پویش تامین منابع برای تجهیز کتابخانه و مرکز توانمندسازی سیار

 

جدول مشخصات حساب های بانکی بنیاد سپهر

نام بانک شماره حساب شماره کارت شماره شبا
صادرات (جاری) ۰۱۰۳۱۶۵۷۹۸۰۰۵ IR 640190000000103165798005
صادرات (کوتاه مدت) ۰۲۱۲۶۰۸۰۱۴۰۰۹ ۶۰۳۷-۶۹۱۹-۹۰۱۲-۲۷۳۱ IR 420190000000212608014009
مهر ۳۴۰۴۱۱۵۵۳۱۹۱۱۱ ۶۰۶۳-۷۳۷۰-۰۰۰۲-۷۸۵۲ IR 850600340401105531911001
ملی (حساب ارزی) ۱۸۹۷۱۱۰۰۰۰۰۲۰ ۷۲۰۱۷۰۰۰۰۰۰۱۸۹۷۱۱۰۰۰۰۰۲۰
صندوق امام جعفرصادق ۴۱۴۲۰۲