حمایت مالی از سپهر

بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر قاین در خراسان جنوبی

یک سازمان مردم نهاد و غیرانتفاعی است که منابع مالی خود را از محل کمک های حامیان،

مسئولیت اجتماعی شرکت ها و قرارداد با سازمان ها تامین می کند.

شما هم می توانید یکی از حامیان مالی ما باشید.

 

جدول مشخصات حساب های بانکی بنیاد سپهر

نام بانک شماره حساب شماره کارت شماره شبا
صادرات (جاری) ۰۱۰۳۱۶۵۷۹۸۰۰۵ IR 640190000000103165798005
صادرات (کوتاه مدت) ۰۲۱۲۶۰۸۰۱۴۰۰۹ ۶۰۳۷-۶۹۱۹-۹۰۱۲-۲۷۳۱ IR 420190000000212608014009
مهر ۳۴۰۴۱۱۵۵۳۱۹۱۱۱ ۶۰۶۳-۷۳۷۰-۰۰۰۲-۷۸۵۲ IR 850600340401105531911001
ملی (حساب ارزی) ۱۸۹۷۱۱۰۰۰۰۰۲۰ ۷۲۰۱۷۰۰۰۰۰۰۱۸۹۷۱۱۰۰۰۰۰۲۰
صندوق امام جعفرصادق ۴۱۴۲۰۲