هدف، ماموریت و چشم انداز سپهر

 

ماموریت سپهر:

سپهر به عنوان یک سازمان مردم نهاد، می خواهد  با اجرای پروژه هایی با  رویکرد  توانمند سازی و توسعه کسب و کار و کارآفرینی در محدوده استان خراسان جنوبی و شهرستان قاین شرایطی را برای توسعه بوم آورد جوامع ایجاد کند. در این مسیر پس از  انتخاب جوامع محلی، جوانان، زنان و نوجوانان به عنوان ذی نفعان اصلی از پروژه های بنیاد بهرمند خواهند شد تا افرادی توانمند در ابعاد اقتصادی و اجتماعی داشته باشیم و کمک خواهیم کرد تا سایر ذی نفعان از جمله نهادهای مردمی محلی نیز همراه شده تا همه بر پایه اصول توسعه بوم آورد به بهبود شرایط اجتماعی کمک کنیم.

 

چشم انداز سپهر:

ما می خواهیم تغییرات اجتماعی و بهبود جوامع از مسیر توسعه بوم آورد با تغییراتی پایدار بگذرد و برای بهبود و توان افزائی هر بخش از جامعه همه ذی مدخلان آن مد نظر باشند و اصول توسعه بوم آورد و توسعه پایدار بر هر کنش اجتماعی و اقتصادی حاکم باشد.

ما می خواهیم جامعه ای فعال از نظر اقتصادی داشته باشیم تا روحیه خویش فرمائی و کارآفرینی با توجه به مسئولیت اجتماعی در بین جوانان، زنان و نوجوانان ارتقا پیدا کند.

 

هدف سپهر:

کمک به تغییرات اجتماعی با رویکرد توانمند سازی و توسعه کسب و کار و کار آفرینی به منظور تحقق توسعه بوم آورد در بین ۵۰۰ نفر از جوانان، زنان و نوجوانان استان خراسان جنوبی تا سال ۱۴۰۲