بنیاد توسعه فرهنگی سپهربنیاد توسعه فرهنگی سپهر

اعضای هیئت مدیره

سید ناصر نوربخش

سید ناصر نوربخش

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

کارشناسی ارشد جامعه شناسی
مدیر پروژه در بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان

محمد علی شوشتری

محمد علی شوشتری

رئیس هیئت مدیره

کارشناس ارشد ریاضی
بازنشسته آموزش و پرورش
مدیرعامل انجمن خیرین کتابخانه ساز

فاطمه صمدی

فاطمه صمدی

نایب رئیس هیئت مدیره

فوق دیپلم آموزش ابتدایی
بازنشسته آموزش و پرورش

فرنگیس توسلی

فرنگیس توسلی

خزانه دار و عضو هیئت مدیره

کارشناس فقه
مدیر مدرسه

علی تقی زاده

علی تقی زاده

عضو هیئت مدیره

کارشناس ارشد مدیریت ورزشی
مربی ورزش، مدرس دانشگاه

حمیده لامعی رشتی

حمیده لامعی رشتی

عضو هیئت مدیره

کارشناس ریاضی
دبیر بازنشسته - عضو انجمن حامی

سید باقر مدرسی قوامی

سید باقر مدرسی قوامی

عضو هیئت مدیره

کارشناس ارشد روابط بین الملل
بازنشسته وزارت امور خارجه

مریم جان احمدی

مریم جان احمدی

هیئت مدیره

کارشناس آموزش و ترویج کشاورزی
دبیر آموزش پرورش

عصمت صبیانی

عصمت صبیانی

هیئت مدیره

کارشناس زبان وادبیات فارسی
دبیر بازنشسته