بنیاد توسعه فرهنگی سپهربنیاد توسعه فرهنگی سپهر

بازرسین

سید محمد جعفر مهدوی الحسینی

سید محمد جعفر مهدوی الحسینی

کارشناس
کارمند بازنشسته آموزش و پرورش

ابراهیم تقی زاده

ابراهیم تقی زاده

کارشناس ارشد مدیریت
مدرس دانشگاه - مدیر عامل شرکت