بنیاد توسعه فرهنگی سپهربنیاد توسعه فرهنگی سپهر

اعضای هیئت امنا

علی تقی زاده

علی تقی زاده

کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی
مربی ورزش، مدرس دانشگاه

حمیده لامعی رشتی

حمیده لامعی رشتی

کارشناس ریاضی
دبیر بازنشسته - عضو انجمن حامی

سعیده لامعی رشتی

سعیده لامعی رشتی

کارشناس مهندسی برق
بازنشسته آموزش و پرورش

سید باقر مدرسی قوامی

سید باقر مدرسی قوامی

کارشناس ارشد روابط بین الملل
بازنشسته وزارت امور خارجه

مرجان ملائی سنگلجی

مرجان ملائی سنگلجی

کارشناس بهداشت محیط
کارمند بهداشت و درمان صنعت نفت

حمید نوحی

حمید نوحی

کارشناس ارشد معماری و شهرسازی
عضو هیئت علمی بازنشسته دانشگاه علم و صنعت

ابراهیم نوحی

ابراهیم نوحی

کارشناس مهندسی معماری
مهندس معمار

حنیف نوحی

حنیف نوحی

کارشناس علوم اقتصادی
کارشناس طراحی وب سایت

سید ناصر نوربخش

سید ناصر نوربخش

کارشناسی ارشد جامعه شناسی
مدیر پروژه در بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان