بنیاد توسعه فرهنگی سپهربنیاد توسعه فرهنگی سپهر

طرحهای اجرا شده

طرح اتاق کارآفرینی مدارس

معرفی مختصر طرح:

«طرح اتاق کارآفرینی مدارس» به دنبال آموزش و ترویج کارآفرینی با رویکرد عملی در مدارس است و در قالب آن برنامه های مختلف ترویجی، آموزشی، مشاوره ای و اجرایی در مدارس اجرا می شود و به دنبال آن است که نگرش کارآفرینانه و خلاقانه را در بین جامعه دانش آموزی ترویج دهد تا دانش آموزان این نکته را فرا بگیرند که در هر مرحله از آموزش باید به دنبال این باشند که ایده های خلاقانه ای را برای راه اندازی کسب و کار در ذهن داشته باشند. این طرح با سه رویکرد آموزش، ترویج، مشاوره - پشتیبانی اجرا می شود.

ماموریت طرح:

ترویج نگرش کارآفرینانه و خلاقانه در جامعه دانش آموزی و ترغیب آنان به سمت ایده پردازی و تمرین های عملی برای حضور در محیط کسب و کار در مسیر چشم انداز شغلی خود.

این طرح یک تمرین برای راه اندازی کسب و کار است و به دنبال آن است که نوجوانان و دانش آموزان در قالب تمرین، مهارت های کسب و کار را فراگیرند. این طرح هرگز به دنبال آن نیست که دانش آموزان را پس از اتمام تحصیلاتِ مدرسه ای به سمت بازار کار سوق دهد و مانع آموزش های دانشگاهی شود، بلکه با اعتقاد به شروع یادگیری علمی و عملی کارآفرینی از دوره نوجوانی، آموزش هایی را برای دانش آموزان ارائه می دهد تا با مبانی کسب وکار و کارآفرینی آشنا شده و فرصتی برای تمرین کسب و کار پیدا کنند.

پیشینه طرح:

این طرح برای نخستین بار در سال تحصیلی 88-89 در دو مدرسه شهر قاین اجرا شد در سال های اول اجرای طرح بنیاد توسعه کارافرینی زنان و جوانان بیشتر مراحل اجرایی طرح را دنبال می کرد و در سال های بعد به منظور نهادینه سازی طرحدر قاین و استفاده از ظرفیت های بومی، بنیاد توسعه فرهنگی سپهر امور اجرایی طرح را عهده دار شد.

دستاوردهای طرح:

دستاورد 1: افزایش آگاهی عمومی کارآفرینی و کسب و کار و ایجاد علاقه در بین دانش آموزان برای ترغیب به سمت کارآفرینی و خویش فرمایی
فعالیت ها: سخنرانی کارآفرین، سخنرانی فارغ التحصیلان موفق مدارس دارای کسب و کار، بازدید از مراکز کسب و کار، برگزاری مسابقه، پخش فیلم کارآفرینان، توزیع خبرنامه و نشریات
نتیجه:در بلند مدت باعث می شود که آگاهی دانش آموزان در خصوص کارآفرینی افزایش یافته و افراد علاقمند تنها مسیر کسب و کار را در استخدام شدن جستجو نکنند و برای آینده شغلی مناسب به دنبال بهره گیری از ظرفیت های فردی باشند. حساسیت زایی فعلی در دانش آموران مسیر یادگیری و اشتیاق بیشتر به سمت تمرین کسب و کار و خویش فرمایی را در آینده فراهم می کند.
شهر سال تحصیلی جمع
88-89 89-90 90-91 91-92 92-93 93-94
قائن 600 450 106 112 284 260 1812
دستاورد 2: ارائه آموزش های تخصصی کارآفرینی به دانش آموزان
فعالیت ها: برگزاری دوره های آموزشی شامل ، كارگاه شناخت فرصت‌هاي كسب وكار و كار آفريني، كارگاه خلاقيت و حل مسئله، كارگاه كار گروهي، کارگاه مقدماتی نحوه تدوین طرح کسب و کار (BP)، كارگاه بازاريابي و فروش، كارگاه تكميلي طرح كسب و كار، کارگاه مهارت های ارتباطی
شهر تعداد کارگاه های آموزشی برگزار شده در سال های تحصیلی
88-89 89-90 90-91 91-92 92-93 93-94
قائن 0 4 4 5 4 4
  تعداد دانش آموزان آموزش دیده در سال های تحصیلی
88-89 89-90 90-91 91-92 92-93 93-94 جمع
قائن 0 105 77 126 70 35 413
دستاورد 3: برگزاری 9 نمایشگاه کارآفرینی و فروش آثار کسب و کار دانش آموزان
فعالیت ها: ایده یابی، ارائه طرح و اجرایی نمودن ایده ها، تمرین کسب و کار
شهر تعداد دانش آموزان شرکت کننده در نمایشگاه در سال های تحصیلی جمع
88-89 89-90 90-91 91-92 92-93 93-94
قائن 0 110 77 87 67 53 394
دستاورد4: افزایش آگاهی عمومی کارآفرینی و کسب و کار برای معلمان و حساس سازی آنها نسبت به موضوع
فعالیت : شامل دوره اهمیت آموزش کارآفرینی در سن دانش آموزی، ترغیب معلمان به حمایت و همراهی با دانش آموزان
شهر تعداد جلسات و کارگاه های آموزشی برگزار شده برای معلمان و مدیران مدارس در سال های تحصیلی
88-89 89-90 90-91 91-92 92-93 93-94
قائن 7 4 4 5 6 3
دستاورد5: افزایش آگاهی عمومی کارآفرینی و کسب و کار برای والدین
فعالیت: جلسه آگاه سازی عمومی والدین، سخنرانی کارآفرینان، توزیع خبرنامه و نشریات
شهر تعداد جلسات برگزار شده با والدین در سال های تحصیلی
88-89 89-90 90-91 91-92 92-93 93-94
قائن 0 2 1 0 0 1
دستاورد6: شناسايی و کشف استعدادهای کارآفرينی در ميان جامعه دانش آموزی
فعالیت: شناسایی دانش آموزان فعال و علاقمند توسط معلمان، تسهیلگران و مربیان کارگاه های اموزشی، ارتباط با دانش آموزان
شهر تعداد دانش آموزان شناسایی شده
فائن 31