بنیاد توسعه فرهنگی سپهربنیاد توسعه فرهنگی سپهر

طرحهای اجرا شده

طرح آگاه سازی زنان خانه دار از بیماری های مزمن

معرفی مختصر طرح:

این طرح به منظور آگاه سازی جامعه هدف از بیماری های مزمن به ویژه سرطان تهیه و تدوین شده است تا از گسترش بیماری های صعب العلاج در زنان پیشگیری کند. با این تصور که فقدان آگاهی زنان خانه دار می تواند زمینه ساز بیماری هایی باشد که ضمن کاستن توان جسمی آنها زمینه ای برای فقلر خانواده را هم فراهم کند. این طرح رویکرد پیشگیرانه داشته و به دنبال تغییر در سبک زندگی زنان خانه دار است.

ماموریت طرح:

افزایش آگاهی عمومی زنان خانه دار برای پیشگیری از بیماری های صعب العلاج ماموریت اصلی این طرح است که سعی می شود با برگزاری جلسات مشاوره و سخنرانی در اجتماعات سنتی زنان( جلسات قرانی، دوره های مذهبی و حسینیه ها) و توزیع برشور های معرفی و آگاه سازی زمینه این آگاه سازی فراهم گردد.

پیشینه طرح:

این طرح برای نخستین بار در سال تحصیلی 88-89 در دو مدرسه شهر قاین اجرا شد در سال های اول اجرای طرح بنیاد توسعه کارافرینی زنان و جوانان بیشتر مراحل اجرایی طرح را دنبال می کرد و در سال های بعد به منظور نهادینه سازی طرحدر قاین و استفاده از ظرفیت های بومی، بنیاد توسعه فرهنگی سپهر امور اجرایی طرح را عهده دار شد.