بنیاد توسعه فرهنگی سپهربنیاد توسعه فرهنگی سپهر

طرحهای در دست اجرا

پروژه توسعه گردشگری روستایی اجرای پایلوت در روستای کره

این پروژه با هدف توسعه گردشگری روستایی، کمک به تامین معیشت روستائیان و احیای زندگی در روستا در حال اجراست. در این پروژه روستای کره به عنوان پایلوت اجرا انتخاب شده است تا بتوان زمینه جذب گردشگر را در آن فراهم کرد.

برای اجرای این پروژه توانمند سازی روستائیان جامعه هدف و فراهم کردن اقامت گاه های روستایی به منظور میزبانی از گردشگران در دستور کار قرار دارد. همچنین ارتباطاتی با نهادهای دولتی برای بهره گیری از ظرفیت های پشتیبانی و تسهیلاتی طرح برقرار شده است. از سوی دیگر ارتباط با گردشگران روستایی جهت معرفی جاذبه های این منطقه انجام شده و در فاز عملیاتی پروژه 6 گردشگر و طبیعت گرد روستایی در منطقه حضور یافته تا امکان سنجی لازم برای تداوم طرح صورت گیرد.

در این پروژه فعالیت های زیر در دستور کار قرار دارد:

  1. توسعه کمی و کیفی اقامت گاه ها روستا
  2. آموزش و توانمند سازی روستائیان برای گردشگری روستایی
  3. جذب منابع و حمایت های دولتی در راستای گردشگری روستا
  4. تعریف و اجرای تورهای گردشگری