هدف، ماموریت و چشم انداز سپهر

 

ماموریت سپهر:

ماموریت سپهر حمایت از جوانان و بانوان مستعد به منظور شکل گیری کسب و کارهای خرد و ترویج فرهنگ کسب و کار و کارآفرینی در محدوده استان خراسان جنوبی و شهرستان قاین است تا در مسیر توانمندسازی قرار گیرند.

 

چشم انداز سپهر:

ما می خواهیم جامعه ای فعال از نظر اقتصادی داشته باشیم و روحیه خویش فرمایی و خوداشتغالی باتوجه به مسئولیت اجتماعی در بین جوانان، بانوان و نوجوانان ارتقا پیدا کند.

 

هدف سپهر:

کمک به تغییرات اجتماعی با رویکرد توانمند سازی و توسعه کسب و کار و کار آفرینی به منظور تحقق توسعه بوم آورد در بین ۵۰۰ نفر از جوانان، زنان و نوجوانان استان خراسان جنوبی تا سال ۱۴۰۲