پروژه توان افزائی صاحبان کسب و کار

طرح توان افزائی صاحبان کسب و کارهای محلی و کارآفرینان از دی ماه  ۹۷ در شهرستان قاین برگزار شد و در قالب آن فعالیت های آموزشی و مشاوره ای در یک دوره زمانی معین به کارآفرینان و صاحبان کسب و کار های محلی شهرستان قاین در زمینه مهارت های مدیریت کارآفرینی و مهارت های عمومی به منظور بهبود عملکرد کسب و کار اجرا شد.

معرفی مختصر طرح: عدم موفقیت کارآفرینان و صاحبان کسب و کار می تواند دلایل مختلفی داشته باشد، دلایلی مثل فضای کلی کسب و کار که کنترل آن در دست افراد نیست و نهاد های سیاست گذار و دولت و گاهی هم شرایط بین المللی آن را رقم می زند اما بخشی از دلایل فردی هستند و قابل کنترل و می توان با تغییر در آن شرایط را بهبود بخشید و حتی عوامل بیرونی را کنترل کرد.

تجربه نشان می دهد که صاحبان کسب و کار برای موفقیت در کسب و کارشان نیاز به مهارت ها و آموزش هایی دارند و  بعضا با توجه به تغییرات اجتماعی و فناوری این آموزش ها ضرورت بیشتری دارد.

یک فرد صاحب کسب و کار و کارآفرین سه دسته مهارت و دانش باید داشته باشد. این سه نوع مهارت یا شایستگی برای موفقیت در کسب و کار و کارآفرینی ضرورت دارد.

  • مهارت های فنی و دانش: شامل مهارت­های فنی و غیر فنی است که در قالب رشته­های تخصصی تحصیلی ارائه می شود و سازمان فنی و حرفه ای و نظام آموزش عالی نیز وظیفه آموزش های تخصصی و تکمیلی را بر عهده دارد.
  • مهارت های مدیریتی و کارآفرینی: کلیه مهارت ها و شایستگی هایی را شامل می شود که جنبه مدیریتی دارد شامل مهارت ایده یابی، مهارت تهیه طرح کسب و کار، مهارت مشتری مداری، مهارت بازاریابی، مهارت تبلیغات، مهارت مدیریت کسب و کار و… می باشد.
  • مهارت های عمومی و نگرشی: شامل مهارت هایی است که هر فردی برای حضور در جامعه به آن نیاز دارد شامل مهارت سخن گفتن و بیان نظرات، مهارت ارتباطی، مهارت کار گروهی و تیمی و… . این مهارت ها ضروتاً از طریق «آموزش های رسمی» منتقل نمی شود و محیط خانواده و جامعه با «آموزش های غیر رسمی» نقش مهمی در انتقال این مهارت ها دارند. پرورش این مهارت نیاز به تمرین دارد.

ماموریت طرح: ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای در یک دوره زمانی معین به کارآفرینان و صاحبان کسب و کار های محلی شهرستان قاین در زمینه مهارت های مدیریت کارآفرینی و مهارت های عمومی به منظور بهبود عملکرد کسب و کار، ماموریت اصلی طرح است.

برنامه اجرایی طرح با فراخوان عمومی و انتخاب متقاضیان  با دو دسته فعالیت آموزشی و مشاوره ای به صورت زیر اجرا شد. پس از فراخوان عمومی از متقاضیان ثبت نام می شود و در صورت رسیدن به حد نصاب سایر مراحل طرح دنبال شد.