پروژه توسعه گردشگری پایدار روستایی

به دلیل خشکسالی های اخیر اکثر روستائیان خراسان جنوبی که شغل اصلی شان کشاورزی است با مشکلات اقتصادی زیادی مواجه شده اند و این امر باعث شده که شاهد مهاجرت بی رویه جوانان به شهرها باشیم که این معضل هم برای شهر و هم برای روستا مشکلات حادی به وجود می آورد.  بنابراین باید به دنبال چاره ای باشیم یکی از اقداماتی که می شود برای ارتقا وضعیت اقتصادی معیشتی روستائیان انجام داد اجرای طرح های بوم گردی و احداث اقامتگاه های بومی است.

در همین راستا بنیاد سپهر که در برخی از روستاهای قاین در زمینه های مختلفی اقداماتی انجام می دهد متوجه این امر شد که برخی از روستاهای شهرستان قاین در زمینه های مختلفی اقداماتی انجام می دهد متوجه این امر شد که برخی از روستاهای شهرستان با توجه به ظرفیت ها و پتانسیل های موجود می توانند به عنوان روستای هدف در بخش گردشگری توسعه یابند.  به همین دلیل با موسسه آوای طبیعت که در زمینه گردشگری و بوم گردی فعالیت تخصصی انجام می دهند ارتباط برقرار شد و سه روستای کره، بازار و تجن را بعنوان مقصد گردشگران معرفی کردند.

بنیاد توسعه فرهنگی سپهر به عنوان یک موسسه غیر دولتی و مردم نهاد با رویکردی متفاوت به توسعه روستایی برای تحقق نیات خیر فعالان اقتصادی و بر اساس سه اولویت کاری مصوب هیات مدیره سپهر شامل ارتقا سطح آگاهی اجتماعی،ایجاد مسئولیت پذیری اجتماعی، توسعه و ترویج کارآفرینی و توانمند سازی است . از سال ۱۳۸۹ به طور فعال به این عرصه ورود نمود. در مهر ۱۳۹۶ سپهر بر آن شد تا روستای کره، باراز و تجن را که بر اثر خشکسالی های اخیر که سرمایه طبیعی، اقتصادی و از همه مهمتر اجتماعی آن تحلیل رفته بود اما ظرفیت و قابلیت تبدیل شدن به قطب گردشگری را داشته با حمایت همه جانبه در طرح گردشگری پایدار روستایی در کره، باراز و تجن به عنوان یک طرح پایلوت در مسیر توسعه قرار دهد.