گزارش مالی سپهر

صورت های مالی سال ۱۳۹۶
فایل pdf با اندازه 285 کیلوبایت

صورت های مالی سال ۱۳۹۷
فایل pdf با اندازه 634 کیلوبایت

صورت های مالی سال ۱۳۹۸
فایل pdf با اندازه 505 کیلوبایت

صورت های مالی سال ۱۳۹۹
فایل pdf با اندازه 701 کیلوبایت

صورت های مالی سال ۱۴۰۰
فایل pdf با اندازه 812 کیلوبایت

صورت های مالی سال ۱۴۰۱
فایل pdf با اندازه 829 کیلوبایت