توانمندسازی ساکنان روستاهای حاشیه شهر

طرح مطالعه و توانمندسازی مشارکتی محلات و روستاهای حاشیه شهر قاین(جعفرآباد،مهمویی،شاهیک) توسط بنیاد توسعه فرهنگی سپهر با همکاری دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان جنوبی و معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری و فرمانداری شهرستان قاین اجرا می شود.

از جمله اهداف این پروژه اجرای برنامه های شناسایی نیازهای واقعی مردم در مناطق حاشیه شهر و اجرای طرح توسعه پایدار روستایی و مناطق حاشیه شهر قاین(جعفرآباد،مهمویی،شاهیک) و همچنین بررسی وضعیت اجتماعی،اقتصادی،جمعیتی مناطق حاشیه شهر و اجرای برنامه توانمندسازی و اشتغال جامعه هدف می باشد.