صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی

تامین سرمایه در روستاها برای کمک به بهبود فرصت های درآمدی و تحرک بخشی به اقتصاد محلی یکی از مهمترین مشکلات روستائیان است. چرا که یا سرمایه نقدی وجود ندارد یا زمانیکه نیاز به سرمایه هست، در دسترس نیست. مقررات و ضوابط سخت و غیر منعطف بانک ها برای پرداخت تسهیلات نیز مشکل را دو چندان می کند، علاوه بر آنکه بسیاری از روستائیان نیازمند یا به مسیرهای دریافت تسهیلات آشنایی ندارند یا شرایط لازم برای دریافت آن را نمی توانند فراهم کنند و برای راه اندازی فرصت های شغلی در روستا دسترسی به سرمایه ضرورت دارد.

محصول صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی برای ارائه خدمات مدیریت پس اندازهای کوچک، ارتقای مهارتهای  فردی و اجتماعی اعضای صندوق از طریق برنامه های آموزشی، افزايش درآمد خانوارهاي كم درآمد از طريق پرداخت وام هاي كوچك براي انجام فعاليت هاي درآمدزا و دسترسي روستایيان كم درآمد می باشد.

علاوه بر این، این محصول در صورت اجرا بین زنان روستایی دستاورد های زیر را نیز خواهد داشت:

  • ارتقا سرمایه اجتماعی زنان و شکل گیری های جمعی
  • ایجاد همبستگی اجتماعی بین زنان
  • شکل گیری یک پاتوق اجتماعی برای زنان
  • تقویت اقتصاد اجتماعی
  • شناسایی بانوان مستعد روستایی و فراهم کردن فرصت توانمندسازی آنها

شناسنامه صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی
فایل pdf با اندازه 357 کیلوبایت