طرح اتاق کارآفرینی مدارس

طرح اتاق کارآفرینی مدارس به دنبال آموزش و ترویج کارآفرینی با رویکرد عملی در مدارس است و در قالب آن فعالیت های مختلف ترویجی، آموزشی و مشاوره ای اجرا می شود. این طرح نگرش کارآفرینانه را در بین جامعه دانش آموزی ترویج می دهد.

هدف اصلی طرح ترویج و آموزش کارآفرینی در بین دانش آموزان مدارس دوره متوسطه به منظور اشاعه فرهنگ کارآفرینی در مدارس و ترغیب برخی از دانش آموزان مستعد برای ورود به فرایند کارآفرینی و ایجاد کسب و کارهای جدید در مسیر حرفه ای شان در آینده می باشد.

ماموریت طرح اتاق کارآفرینی مدارس این است تا دانش آموزان مهارت های کارآفرینی و کسب و کار را تمرین کنند.

ذی نفعان اصلی طرح دانش آموزان دوره متوسطه،معلمان، هنرآموزان و والدین می باشند. طرح اتاق کارآفرینی مدارس رویکرد آموزشی، ترویجی و مشاوره ای دارد. ترویج رویکرد اصلی طرح است. در این رویکرد ایجاد آگاهی و علاقه در مخاطبان و ذی نفعان نسبت به موضوع کارآفرینی در مدرسه دنبال می شود و فرصتی خواهد بود تا معلمان آگاهی بیشتری به موضوع و اهمیت آن در آینده دانش آموزان داشته باشند و دانش آموزان نیز نگرش شان را به آینده عوض کنند.طرح اتاق کارآفرینی مدارس به بخشی از آموزش مهارتهای مدیریتی و کارآفرینی می پردازد و بر آن است تا آگاهی و علاقه ای در دانش آموزان ایجاد کند که خود به سمت این آموزش ها روی آورند. والدین نیز نقش موثری در این فرهنگ سازی دارند به گونه ای که بخشی از برنامه های ترویجی طرح به آنها اختصاص دارد.

در رویکرد آموزشی، معلمان علاقمند دانش و مهارت اولیه مربی گری در حوزه کارآفرینی را از طریق شرکت در کارگاه های آموزشی فرا می گیرند و در برنامه های آموزشی مجزا به دانش آموزان مستعد مدرسه منتقل می کنند.

رویکرد مشاوره و پشتیبانی شامل ارائه مشاوره های فردی و گروهی برای معلمان و از منظر دیگر مشاوره های فنی و مدیریتی برای دانش آموزان است.

معلمان برای نحوه آموزش و ترویج کارآفرینی در مدرسه مشاوره می گیرند و دانش آموزان برای عملیاتی کردن آموزش ها ایده پردازی و تمرین کسب و کار از خدمات مشاوره ای بهرمند می شوند که در نهایت منجر به حضور در نمایشگاه کارآفرینی و فروش آثار کسب و کار دانش آموزی می شود.

این طرح توسط بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان طراحی و اجرا می شود و در شهرستان های قاین و سرایان  بنیاد توسعه فرهنگی سپهر مسئولیت اجرای آن را بر عهده دارد. در قاین این طرح از سال ۱۳۸۹ اجرا شده است.