مجوز ها

 

 

مجوز استانداری بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر

 

مجوز مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی

 

مجوز فعالیت کتابخانه های عمومی مستقل

گواهی اعتماد موسسه افرا