مکتب توسعه مهارت های حرفه ای

مکتب توسعه مهارت‌های حرفه‌ای، با هدف توسعه مهارت‌های فردی در بین دانش‌آموزان و دانشجویان اجرا می‌شود تا آن‌ها را برای برعهده گرفتن مسئولیت‌های حرفه‌ای شان در آینده آماده کند.در این پروژه، دانش‌آموزان و دانشجویان برخی از مهارت‌های نرم را با تکنیک‌های کارگاهی و آموزش مشارکتی فرا می‌گیرند.