حمایت مالی از سپهر

بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر قاین در خراسان جنوبی

یک سازمان مردم نهاد و غیرانتفاعی است که منابع مالی خود را از محل کمک های حامیان،

مسئولیت اجتماعی شرکت ها و قرارداد با سازمان ها تامین می کند.

شما هم می توانید یکی از حامیان مالی ما باشید.

  • لطفا مبلغ را با صفحه کلید انگلیسی وارد کنید.

 

لینک پرداخت آیدی پی:

لینک پرداخت زرین پال:
لینک پرداخت در آگاپه:
لینک حمایت در دیجی کالا مهر:

جدول مشخصات حساب های بانکی بنیاد سپهر

نام بانک شماره حساب شماره کارت شماره شبا
کشاورزی ۱۰۵۴۷۳۶۸۳۵ ۶۰۳۷-۷۰۷۰-۰۰۴۷-۲۷۵۷
IR090160000000001054736835
صادرات ۰۲۱۲۶۰۸۰۱۴۰۰۹ ۶۰۳۷-۶۹۱۹-۹۰۱۲-۲۷۳۱ IR420190000000212608014009
مهر ۳۴۰۴۱۱۵۵۳۱۹۱۱۱ ۶۰۶۳-۷۳۷۰-۰۰۰۲-۷۸۵۲ IR850600340401105531911001
ملی (حساب ارزی) ۱۸۹۷۱۱۰۰۰۰۰۲۰ ۷۲۰۱۷۰۰۰۰۰۰۱۸۹۷۱۱۰۰۰۰۰۲۰
بانک ملت ۹۸۹۲۳۴۴۸۳۹ ۶۱۰۴۳۳۸۴۰۰۰۱۲۶۷۶ IR120120020000009892344839