سید محمد باقر مدرسی قوامی
سید محمد باقر مدرسی قوامی