مرضیه سادات انوری
مرضیه سادات انوری
عضو هیات موسس

مرضیه سادات انوری متولد مرداد ۱۳۶۸ و کارشناس ارشد مدیریت اجرایی از اعضای هیات موسس بنیاد سپهر است.